ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Read me

Odlukom o gradskim upravama Grada Novog Sada ("Službeni list Grada Novog Sada", br. 52/2008, 55/2009, 11/2010 i 39/2010) obrazovana je Gradska uprava za inspekcijske poslove.
U Gradskoj upravi obavljaju se poslovi inspekcijskog i drugog nadzora u komunalnoj oblasti, u oblasti izgradnje objekata za koje odobrenje za izgradnju izdaje Grad, u oblasti saobraćaja i puteva, u oblasti zaštite životne sredine, nadzora nad primenom odredaba Zakona o održavanju stambenih zgrada i propisa donetih na osnovu ovog zakona, poslovi nadzora koje Republika poveri Gradu, kao i poslovi prinudnog izvršenja. U Gradskoj upravi obavljaju se poslovi Komunalne policije u skladu sa zakonom.
Položaj i nadležnost Gradske uprave za inspekcijske poslove utvrđeni su Odlukom o gradskim upravama Grada Novog Sada ("Službeni list Grada Novog Sada", br. 52/2008, 55/2009, 11/2010 i 39/2010), a poslovi, ovlašćenja i organizaciona pitanja Komunalne policije uređeni su Zakonom o komunalnoj policiji ("Službeni glasnik RS" 51/2009) i Odluom o komunalnoj policiji (("Službeni list Grada Novog Sada", br. 55/2009).
Gradska uprava za inspekcijske posdove vrši inspekdijski nadzor po službenoj dužnosti i po prijavama graćana, a postupak se vodi po službenoj dužnosti.
Prijave graćana se podnose putem dispečera i centrale, poštom i podneskom predatim pisarnici u Gradskoj kući, Trg slobode br.1, šalter 12.

Polazeći od vrste i obima poslova utvrđenih Odlukom o Gradskim upravama Grada Novog Sada, u Gradskoj upravi obrazuju se uže unutrašnje jedinice i to:
I. Komunalna inspekcija
II. Komunalna policija
III. Inspekcija za saobraćaj i puteve
IV. Inspekcija za zaštitu životne sredine
V. Građevinska inspekcija
VI. Pravni i opšti poslovi i poslovi prinudnih izvršenja

U okviru Gradske uprave za inspekcijske poslove obavljaju se poslovi u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i to:


I Komunalna inspekcija:

1. Odsek za kontrolu komunalnih sistema, u okviru koga se vrši:

inspekcijski nadzor nad primenom zakona i drugih propisa kojima se uređuje snabdevanje vodom, odvođenje otpadnih voda, snabdevanje toplotnom energijom, raskopavanje javnih površina, zauzeće javnih površina gradilišnim ogradama i građevinskim materijalom


2. Odsek za kontrolu komunalnih objekata i uređaja na javnim površinama, u okviru koga se vrši:

zaštita komunalnih objekata i javnih površina, održavanje stambenih zgrada, plakatiranje, postavljanje objekata i uređaja na javnim površinama u skladu sa propisima Grada ( u daljem tekstu: Grad), klima uređaja, urbanog mobilijara, bespravno zauzeće javnih površina, održavanje javne rasvete, kontrolu radnog vremena ugostiteljskih objekata


3. Odsek za kontrolu i zaštitu javnih zelenih i drugih javnih površina, u okviru koga se vrši:

zaštita javnih zelenih i drugih javnih površina od prljanja i nanošenja štete, iznošenje i deponovanje smeća, deponovanje građevinskog materijala, šuta i ogreva, uklanjanje snega i leda, uređenje i održavanje grobalja, nadzor nad primenom propisa o uređenju grada, komunalnom redu i zaštiti i održavanju javnih zelenih površina, i Grupa za kontrolu uslova držanja i zaštite domaćih životinja, u okviru koje se :obavljaju se poslovi koji se odnose na primenu propisa o uslovima držanja i zaštite domaćih životinja i stanja komunalnog reda u pogledu zaštite javnih zelenih i drugih javnih površina, upravne radnje, donošenje upravnih akata, vođenje upravnih i izvršnih postupaka, koordiniranje rada u vezi prinudnih izvršenja i podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.

U svim odsecima i grupi, inspektori donose akte koji se odnose na:

vođenje upravnog i izvršnog postupka, donošenje upravnih akata i obavljanje upravnih radnji u postupku inspekcijskog nadzora u komunalnoj oblasti,
podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i prijava zbog privrednog prestupa, prikupljanje podataka i informacija od interesa za ostvarivanje funkcija Gradske uprave, pripremanje izveštaja i informacija vezanih za inspekcijski nadzor, kao i drugi poslovi u vezi sa kontrolom komunalnih objekata i uređaja na javnim površinama.

U svim odsecima i grupi, postoji Grupa nadzornika u kojoj se obavljaju se jednostavniji poslovi i upravne radnje u oblasti inspekcijskog nadzora, vrši kontrola terena i pruža stručno-tehnička pomoć komunalnim inspektorima.


II Komunalna policija


Odlukom o Komunalnoj policiji grada Novog Sada, u Gradskoj upravi za inspekcijske poslove obrazovana je Komunalna policija kao osnovna unutrašnja jedinica, sa položajem sektora, za obavljanje zakonom utvrđenih komunalno - policijskih i drugih poslova, čijim obavljanjem se obezbeđuje izvršavanje poslova iz nadležnosti Grada Novog Sada, u oblastima, odnosno pitanjima komunalnih delatnosti, zaštite životne sredine, ljudi i dobara, obezbeđuje zaštita i održavanje reda u korišćenju zemljišta, prostora, lokalnih puteva; ulica i drugih javnih objekata, kao i nesmetano obavljanje zakonom određenih poslova iz nadležnosti Grada.
U sektoru Komunalne policije obrazovan je odsek Komunalne policije za područje Grada Novog Sada.
Poslovi komunalne policije obavljaju se organizovanim prisustvom komunalnih policajac, a na mestima održavanja reda (terenski rad), na osnovu plana rada i dnevnog rasporeda koji utvrdi šef odseka, a u skladu sa obaveznim instrukcijama koje daje načelnik komunalne policije i preduzimanjem drugih preventivnih mera i primenom ovlašćenja komunalne policije, u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima o načinu njihove upotrebe.

U skladu sa Zakonom o Komunalnoj policiji ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 51/09), Odlukom o Komunalnoj policiji ("Službeni list Grada Novog Sada", br. 55/09), u Gradskoj upravi za inspekcijske poslove obrazovana je Komunalna policija, kao osnovna unutrašnja jedinica, sa položajem Sektora, za obavljanje zakonom utvrđenih komunalno - policijskih i drugih poslova, čijim obavljanjem se obezbeđuje izvršavanje poslova iz nadležnosti Grada Novog Sada, u oblastima odnosno pitanjima komunalnih delatnosti, zaštite živone sredine, ljudi i dobara, obezbeđuje zaštita i održavanje reda u korišćenju zemljišta, prostora, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata, kao i nesmetano obavljanje zakonom određenih poslova iz nadležnosti grada.
Poslovi Komunalne policije obavljaju se organizovanim prisustvom komunalnih policajaca na mestima održavanja reda u oblastima:
1. Održavanje komunalnog i drugog zakonom uređenog reda od značaja za komunalnu delatnost.
Podrazumeva održavanje reda u oblastima: javne čistoće, zauzeća javnih površina, kontrole radnog vremena ugostiteljskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu i igara na sreću, isporuke i odvođenja voda, uređivanje i održavanje deponije, javna parkirališta, auto-taksi prevoz putnika, držanje i zaštita domaćih životinja, zaštita i održavanje zelenih površina i javnih plaža, uređivanje i održavanju pijaca, kućnog reda u stambenim zgradama, snabdevanje toplotnom energijom iz toplifikacionog sistema Novog Sada, uslovi i mere za uklanjanje objekta i uređivanje i održavanje deponija.
2. Vršenje kontrole nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalne i drugih delatnosti iz nadležnosti grada.
3. Ostvarivanje nadzora u javnom gradskom, prigradskom i drugom lokalnom saobraćaju, u skladu sa zakonom i propisima grada.
4. Zaštita životne sredine, kulturnih dobara, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata od značaja za grad.
5. Održavanje gradskog reda
• Podrazumeva podršku sprovođenju propisa kojima se obezbeđuje nesmetano odvijanje života u gradu, očuvanje gradskih dobara i izvršavanje drugih zadataka iz nadležnosti grada.
Primenom zakonom utvrđenih ovlašćenja Komunalna policija izriče mandatne kazne, podnosi zahteve za vođenje prekršajnog postupka za prekršaje propisane Odlukama Grada Novog Sada, podnosi prijave nadležnom organu za učinjeno krivično delo i obaveštava drugi nadležni organ da preduzme mere iz svoje nadležnosti.


Rad u Komunalnoj policiji se odvija 24 časa u tri smene.

Radi efikasnijeg obavljanja poslova iz svog delokruga, operativnim planom, predviđeno je da se rad Komunalne policije odvija u četiri zone:

1. Prva zona koju čine: Stari grad, Limani i Grbavica

2. Druga zona koju čine: Detelinara, Telep, Novo Naselje, Adice, Veternik, Futog, Begeč i Rumenka.

3. Treća zona koju čine: Klisa, Kać, Budisava i Kovilj

4. Četvrta zona koju čine: Petrovaradin, Sr. Kamenica, Bukovac i Ledinci.

Komunalnom policijom, u kojoj je obrazovan Odsek Komunalne policije za područje Grada Novog Sada, rukovodi načelnik Komunalne policije Nebojša Radovanac.

Komunalna policija ima sedište u ul. Dimitrija Tucovića br. 3 i može se kontaktirati putem dispečerskog centra na sledeće brojeve telefone: 4872-402, 4872-403 i 4872-404, mail: komunalna.policija@inspekcija.novisad.rs gradins.dispecer@sbb.rs.


III Inspekcija za saobraćaj i puteve:

1. Odsek za kontrolu drumskog saobraćaja i kontrolu obale i vodenog prostora,u okviru koga se vrši kontrola:

prevoza putnika u drumskom saobraćaju - javni prevoz putnika (taksi prevoz putnika, linijski, vanlinijski prevoz i prevoz putnika za spostvene potrebe), parkiranje drumskih motornih vozila, održavanje i korišćenje parkirališta, saobraćajne signalizacije na parkiralištu, prevoz stvari u drumskom saobraćaju, linijski, vanlinijski i prevoz stvari za sopstvene potrebe i druge poslove nadzora u drumskom saobraćaju, način korišćenja obale i vodenog prostora na unutrašnjim vodama (pristaništa, zimovnici, sidrišta i postavljanje objekata na vodi za obavljanje delatnosti) i druge poslove nadzora u drumskom saobraćaju i kontroli obale i vodenog prostora


2. Odsek za kontrolu puteva, u okviru koga se vrši kontrola:

izgradnje, rekonstrukcije i održavanja puteva, pregled investiciono-tehničke dokumentacije, organizovanje postavljanja i kontrolu horizontalne, vertikalne i svetlosne signalizacije, raskopavanje i dovođenje u tehnički ispravno stanje javnih saobraćajnih površina, postavljanje reklamnih tabli i druge opreme i objekata u putnom pojasu, prevoz putnika u drumskom saobraćaju - javni prevoz putnika (taksi prevoz putnika, linijski vanlinijski prevoz i prevoz putnika za spostvene potrebe), parkiranje drumskih motornih vozila, održavanje i korišćenje parkirališta, saobraćajne signalizacije na parkiralištu, prevoz stvari u drumskom saobraćaju, linijski, vanlinijski i prevoz stvari za sopstvene potrebe i druge poslove nadzora u drumskom saobraćaju, vođenja upravnog i izvršnog postupka, obavljanje upravnih radnji i donošenje upravnih akata u postupku inspekcijskog nadzora kontrole javnog prevoza putnika, parkirališta, prevoza stvari i obale i vodenog prostora, i donošenje akata o troškovima prinudnih izvršenja,
podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i prijava zbog privrednog prestupa, prikupljanje podataka i informacija od interesa za ostvarivanje funkcija Gradske uprave, pripremanje izveštaja i informacija vezanih za inspekcijski nadzor.


IV Inspekcija za zaštitu životne sredine
1. Odsek za zaštitu životne sredine u okviru koga se obavljaju poslovi koji se odnose na:
primenu zakona i drugih propisa kojima se uređuje zaštita od aerozagađenja i zaštita od štetnog delovanja buke; utvrđivanje minimalno-tehničkih uslova u pogledu zaštite i unapređenja životne sredine kod otvaranja novih objekata, pre početka obavljanja delatnosti i posle otvaranja po službenoj dužnosti; postupanje po zahtevima energetskih subjekata za donošenje izveštaja o ispunjenosti uslova u pogledu zaštite životne sredine za obavljanje energetske delatnosti - trgovinana malo naftom i naftnim derivatima; sprovođenje mera zaštite životne sredine definisanih studijom o proceni uticaja, nalaganje podnošenja zahteva za odlučivanje o potrebi izrade studije, izradu studije o proceni uticaja i pribavljanje integrisane dozvole za sva postrojenja i aktivnosti za koje odobrenje za izgradnju i početak rada izdaje nadležni organ Grada, a koja se nalaze na listi projekata određenih posebnim propisima o potrebi procene uticaja i o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola; nadzor nad aktivnostima sakupljanja, privremenog skladištenja i transporta inertnog i neopasnog otpada na lokaciji vlasnika otpada za koje nadležni organ Grada izdaje dozvolu; nadzor nad upravnjanjem ambalažom i ambalažnim otpadom (tretman, odlaganje, reciklaža) za sva postrojenja i aktivnosti za koje dozvolu za rad izdaje nadležni organ Grada; zaštita od nejonizujućih zračenja u objektima za koje odobrenje za izgradnju i početak rada izdaje nadležni oragan Grada; sprovođenje mera neposredne zaštite, očuvanja i korišćenja zaštićenih prirodnih dobara na zaštićenim područjima koji su aktom grada proglašeni zaštićenim područjima; vođenje potrebnih evidencija u skladu sa zakonom, kao i drugi poslovi inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite životne sredine

vođenje upravnog i izvršnog postupka, donošenje upravnih akata i obavljanje upravnih radnji u postupku inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite životne sredine,
podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i prijava zbog privrednog prestupa, prikupljanje podataka i informacija od interesa za ostvarivanje funkcija Gradske uprave, pripremanje izveštaja i informacija o izvršenom inspekcijskom nadzoru.


V Građevinska inspekcija:
1. Odsek građevinske inspekcije , u okviru koga se obavljaju se poslovi koji se odnose na:

inspekcijski nadzor nad primenom zakona, standarda, normativa i drugih propisa koji se odnose na projektovanje i izgradnju objekata, tehnička svojstva i kvalitet građevinskih materijala koji se koriste u gradnji, preduzimnje propisanih mera radi uklanjanja objekata koji se grade bez odgovarajuće dokumentacije, nalaganje mera koje treba preduzeti na objektima koji zbog neodržavanja ugrožavaju bezbednost, život i zdravlje ljudi i zaštitu životne okoline, vršenje nadzora nad primenom odredaba propisa o održavanju stambenih zgrada, način utvrđivanja visine troškova nastalih u postupku prinudnog izvršenja,
vođenje upravnog i izvršnog postupka, obavljanje upravnih radnji i donošenje upravnih akata u postupku inspekcijskog nadzora, pregled objekata radi utvrđivanja načina izvršenja u postupku prinudnog izvršenja, utvrđivanje visine troškova nastalih prinudnim izvršenjem,
podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, prijava zbog privrednog prestupa i krivičnih prijava, prikupljanje podataka i informacija od interesa za ostvarivanje funkcija Gradske uprave, pripremanje izveštaja i informacija o izvršenom inspekcijskom nadzoru.

U okviru Odseka postoji Grupa nadzornika u okviru koje se obavljaju jednostavniji poslovi i upravne radnje u oblasti inspekcijskog nadzora, vrši kontrola terena i pruža stručno-tehnička pomoć građevinskom inspektoru.


VI. Pravni i opšti poslovi i poslovi prinudnih izvršenja:


1. Odsek za pravne i opšte poslove
U okviru koga se obavljaju se poslovi koji se odnose na:

pružanje stručne pomoći izvršiocima u vođenju upravnog postupka i pripremi rešenja, davanje stručnih smernica za vođenje usmenih rasprava u upravnom postupku, obrađivanju zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, sačinjavanje prijava za privredne prestupe, krivičnih prijava, obradu prigovora i žalbi, praćenje propisa u oblasti evidencija u skladu sa propisima o kancelarijskom poslovanju, pripremu analize, izveštaja i informacije o radu Odseka, praćenje propisa iz delokruga rada Gradske uprave, pripremu i objedinjavanje odgovora i izjašenja Gradske uprave prema organima Grada, drugim gradskim upravama, službama, Gradskom javnom pravobranilaštvu, državnim organima i organizacijama, vođenje objedinjene evidencije prisutnosti na radu zaposlenih u Gradskoj upravi, organizaciju rada Odseka i rad dispečera, organizovanje poslova prijema, evidentiranja i rasporeda predmeta i pošte, prijem i ekspediciju obrađenih predmeta za arhiviranje i ekspediciju pošte iz Gradske uprave, organizaciju vođenja propisanih evidencija za potrebe pojedinih odseka, na ažuriranje i urednost propisanih evidencija.

U cilju brže i efikasnije saradnje sa građanima, sistematizovano je radno mesto:
Dispečer - operater , u okviru koga se :
Obavljaju poslovi prijema prijava građana i drugih subjekata zaprimljenih telefonskim putem ili na drugi način, raspoređivanja nadležnim inspekcijama po oblastima, daju obaveštenja po pozivima građana, evidentiranja prijava pod delovodnim brojem, upućivanja nadležnim organima prijava koje nisu u nadležnosti ove uprave, i obavljaju operaterski poslovi i poslovi tehničke obrade tekstova.


2. Odsek za prinudna izvršenja. u okviru koga se obavljaju poslovi koji se odnose na:

organizovanje i sprovođenje prinudnih izvršenja, obavljanje pregleda objekata radi utvrđivanja načina izvršenja, procenu radne snage i mehanizacije za sprovođenje izvršenja, donošenje plana i utvrđivanje dinamike izvršenja, sastavljanje zapisnika o prinudnom izvršenju,
saradnju sa javnim preduzećima, privrednim društvima, službama i organima koji učestvuju u poslovima prinudnog izvršenja, radi preduzimanja mera da se na objektima koji su predmet izvršenja isključi električna energija, plin, PTT linije, vodovod i kanalizacija i drugi infrastrukturni sadržaji, obezbeđenje prisustva pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, utvrđivanje troškova prinudnih izvršenja (troškovi radne snage, mehanizacije i dr.)

Адреса: 
Улица Димитрија Туцовића бр. 3
Телефон: 
021/4872-444 Централа