ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Read me

Градска управа за комуналне послове састоји се од пет одсека: Одсек комуналне потрошње, Одсек за грађевинско земљиште, Одсек за нормативне и опште послове, Одсек за управне послове и Одсек за економски развој комуналних делатности и финансијске послове.

У Одсеку комуналне потрошње врши се:

    * припрема Програма инвестиционих активности јавних и јавних комуналних предузећа која су у надлежности Градске управе за комуналне послове: ЈКП "Водовод и канализација", ЈКП "Новосадска топлана", ЈКП "Чистоћа", ЈКП "Тржница", ЈКП"Градско зеленило", ЈКП "Лисје" ЈП "Завод за изградњу града"
    * реализација Прогама одржавања јавних градских функција, као и јавне набавке за реализацију овог програма
    * уређење, обезбеђење обављања и развој комуналних делатности: пречишћавање и дистрибуција воде, ппречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и снабдевање топлотном енергијом, одржавање чистоће у Граду и насељеним местима, одржавање депоније, уређивање, одржавање и коришћење пијаца и пружање услуга на њима, уређивање, заштита и одржавање јавних плажа, паркова, зелних и других јавних површина, одржавање јавне расвете, уређивање и одржавање гробаља и други послови у оквиру комуналних делатности.

У Одсеку за грађевинско земљиште обављају се послови:

    * одређивање, уређивање, унапређење, коришћење, давање у закуп и заштита грађавинског земљишта
    * припрема Програма уређивања грађевинског земљишта (утврђивање мерила, висине накнаде, рокова и начина плаћања накнада за коришћење грађевинског земљишта и мерила за уговоарање висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта, утврђивање критеријума за одређивање закупнине, покретање поступка принудне наплате, накнада за коришћење грађевинског земљишта).

У Одсеку за нормативне и опште послове врши се:

    * припрема прописа и других аката везаних за комуналну област, израда информација и извештаја, обрађују се одборничка питања, евидентирају захтеви и други поднесци грађана и правних лица, пријем и најава странака, достава предмета одсецима у рад, евиденција дневних обавеза старешина, дактилографски и архивски послови.

У Одсеку за управне послове обављају се послови:

    * вођење управног поступка у вези издавања одобрења за привремено заузимање јавне површине за постављање киоска, уступање киоска и промене намене делатности која се обавља у киоску, вођење управног поступка код издавања одобрења за привремено заузимање јавне површине за постављање монтажних и других објеката на јавним површинама (летњих башти, витрина, изложбених пултова, рекламних ознака, тенди, перди, објеката за извођење забавних програма, расхладних уређаја, апарата за кокице и друге печењарске производе, депоновање грађевинског материјала и огрева, предмета урбаног мобилијара и друго)
    * припрема материјала и организација рада седница Комисије за заузеће јавних површина, израде записника и отправака са седница Комисије и друго.

У Одсеку за економски развој комуналних делатности и финансијске послове обављају се послови:

    * праћење организације рада и стања јавних предузећа која обављају комуналну делатност, акумулативне и репродуктивне способности и реализације инвестиција, припрема извештаја и израда предлога финансијског плана и интерне контроле, расподела средстава директним и индиректним корисницима буџетских средстава, припрема захтева за апропријације, води се документација за плаћање и евиденција поднетих и одбијених захтева, вођење пословних књига.

 

Адреса: 
Улица Жарка Зрењанина број 2, Нови Сад
Телефон: 
021/420-299